Έρευνα κεφαλίδα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο η ανώτερη ποιότητα ελαιολάδου
Έρευνα σύσταση ελαιολάδου εικονίδιο Olive Epitome

Σύσταση ελαιολάδου

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι η ανώτερη ποιότητα ελαιολάδου και αυτό που το καθιστά πολύτιμο, συγκριτικά με άλλα φυτικά έλαια, είναι η απαράμιλλη γεύση του σε συνδυασμό με την υψηλή διατροφική του αξία.

Το εντυπωσιακότερο όλων όμως είναι ότι οι νότες των αρωμάτων και οι αξιοσημείωτες βιοενεργητικές του ιδιότητες προέρχονται από το 1-2% της σύνθεσής του.

Έρευνα χαρακτηριστικά ελαιολάδου εικονίδιο Olive Epitome

Κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου

Τα κριτήρια ποιότητας για την ορθή κατηγοριοποίηση ενός ελαιολάδου προκύπτουν από τη χημική ανάλυση και οργανοληπτική αξιολόγησή του (όσφρηση και γεύση) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας (ΔΣΕ) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) No2568/91, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, καθορίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση του κάθε ελαίου.

Έρευνα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου εικονίδιο Olive Epitome

Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός ελαιολάδου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες έτσι όπως απορρέουν από το γενικό βασικό λεξιλόγιο του Δ.Σ.Ε (IOC/T.20/Doc. No.15) και είναι ενσωματωμένα στον κανονισμό (ΕΟΚ) Νο.2568/91 και στις τροποποιήσεις αυτού (Παράρτημα ΧΙΙ 1991/2568/2016).

Έρευνα κατηγορίες ελαιολάδου εικονίδιο Olive Epitome

Κατηγορίες Ελαιολάδων

Στο παράρτημα VII (Μέρος VIII) του κανονισμού (ΕΕ) No 1308/2013 προβλέπονται ρητά οι περιγραφές και οι ορισμοί των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων ενώ στον ίδιο κανονισμό περιγράφονται τα πρότυπα εμπορίας που αφορούν τις τέσσερις βρώσιμες κατηγορίες ελαιολάδου που διακινούνται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης